Category: Debug the world

24.01.2023

Ако ще се залавяте със self-hosted версията на Okteto, която предлага всички удобства пред SaaS версията им ето и мояв 5 изречения:

  • Документацията по self hosted версията е outdated;
  • Подкарва се учудващо трудно;
  • Не можете да го подкарате на повече от един домейн ако имате нужда;
  • Wildcard certificates обикновено поддържат до първия поддомейн, например sub1.nedko.info. Вече okteto.dev.nedko.info (както трябва да е по тяхна конвенция) ще плюе невалиден сертификат, което е решимо, но досадно.

Основните места от които можете да намерите сбита информация освен в тяхната документация (която за self-hosted service не е супер):

07.01.2023

Ако ви се налага да вземете списък от вашите локални images на докер можете да използвате моя spell:

#!/bin/zsh
for image in $(docker image ls | grep k8s.gcr.io | awk '{print $1}' | uniq)
do
    echo $image
done

Какво прави скрипта?

  • Завъртаме цикъл в който итерираме docker image ls за да покажем всичките docker images (образи);
  • Отделяме всички, които са в k8s.gcr.io (можете да изпозлвате каквото ви е нужно);
  • awk изпозлваме за да отделим и покажем само първата колона (тази, която ни е нужна)

Изхода изглежда ей така:

./blog-post.sh
k8s.gcr.io/kube-apiserver:demo
k8s.gcr.io/kube-proxy:demo
k8s.gcr.io/kube-controller-manager:demo
k8s.gcr.io/kube-scheduler:demo
k8s.gcr.io/pause:demo
k8s.gcr.io/etcd:demo
k8s.gcr.io/coredns:demo

Това може да ви се стори мноооого специфичен пример, но е хубаво упражнение как в реалния свят да изпозлваме linux tooling-а за да си правим живота по-лесен.

06.01.2023

Ако искате да инсталирате Composer на вашия Mac можете да си спестите време като следите следните стъпки:

brew install php &&
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" &&
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" &&
php composer-setup.php && 
php -r "unlink('composer-setup.php');" &&
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Toзи oneliner ще инсталира PHP, което, слава богу, не идва по подразбиране в MacOs, после тегли composer, проверява му хеша за да сме сигурни, че се е изтеглил праивлно и без проблеми, инсталираме Composer и го правим глобален като го слагаме в /usr/local/bin/composer (ще ви иска root password).