Ако искате да инсталирате Composer на вашия Mac можете да си спестите време като следите следните стъпки:

brew install php &&
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" &&
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" &&
php composer-setup.php && 
php -r "unlink('composer-setup.php');" &&
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Toзи oneliner ще инсталира PHP, което, слава богу, не идва по подразбиране в MacOs, после тегли composer, проверява му хеша за да сме сигурни, че се е изтеглил праивлно и без проблеми, инсталираме Composer и го правим глобален като го слагаме в /usr/local/bin/composer (ще ви иска root password).